Visie op zorgbeleid: Kleuter

Goed kleuteronderwijs impliceert naast een degelijk aanbod, een stimulerend opvoedingsklimaat en een kindgerichte aanpak, een brede zorg voor elk kind.
 
Elk kind komt met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen naar school.
Alle kinderen zijn verschillend en hebben een unieke waarde.
 
Werken vanuit een brede zorg omvat twee aspecten:
 
Zorgbreedte
Zorgbreedte pleit voor een gedifferentieerde begeleiding voor elk kind.

De evangelische grondslag van ons opvoedingsconcept binnen de St.Franciscusscholen is inspirerend om zorg te dragen voor het unieke van elk kind. Met een warm hart, een open geest, een drive voor kwaliteit, met oog voor vernieuwing en creativiteit.

Traditioneel besteden onze kleuterleidsters veel aandacht aan het gedifferentieerd werken vanuit het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. Zij zijn ook de eerste verantwoordelijken voor een zorgbrede aanpak van elk kind in hun klas.

Hierbij houden we rekening met:

 • de verschillen tussen kleuters, zowel op het vlak van hun interesse als op het vlak van hun mogelijkheden.
 • Het eigen tempo, het eigen traject van elke kleuter.
 • Het ondersteunen van de zelfstandigheid zodat hij zijn eigen weg kan gaan.
 • De specifieke aandacht voor de eigenheid van peuters en voor de ontwikkelingsgerichte voorbereiding van 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar.

We handelen vanuit een ontmoetende leerkrachtstijl met respect voor ieders eigenheid en zorgen voor een krachtige leeromgeving voor elk kind.

Bijvoorbeeld door; differentiatie, keuzemomenten, een duidelijke structuur, gradatie in materialen, aandacht voor alle ontwikkelingsaspecten, …

Observatie, reflectie en evaluatie zijn de basis van een gedifferentieerde aanpak.
 
Zorgverbreding
Zorgverbreding vraagt aandacht voor kinderen die om een bepaalde reden nog extra zorg nodig hebben. Zorgverbreding is ook een antwoord zoeken op specifieke zorgvragen van kleuters.

Sommige kinderen ontwikkelen opvallend ‘anders' dan we verwachten. Ze roepen daardoor heel specifieke zorgvragen op. Als we dat bij kleuters opmerken, verbreden we onze zorg om tegemoet te komen aan hun specifieke zorgvragen. We hopen zo te kunnen vermijden dat kinderen ontwikkelingsbedreigd raken.

Vanuit onze evangelische voorkeur voor de zwaksten, verbreden we onze zorg voor kleuters wiens ontwikkeling ‘anders' verloopt dan we verwachten.

We denken hierbij aan :

 • Kleuters met een ontwikkelingsachterstand op één of meerdere ontwikkelingsdomeinen of –aspecten, bijvoorbeeld op het vlak van ruimtestructurering, taal of zelfsturing;
 • Hoogbegaafde of zwakbegaafde kleuters;
 • Kleuters met een andere thuistaal;
 • Kleuters met sociaal-emotionele problemen zoals teruggetrokken, gevoelige, angstige, verlegen of faalangstige kleuters;
 • Andersgelovige kleuters;
 • Kleuters uit een kansarm milieu;
 • Kleuters van allochtone ouders;
 • Zieke of langdurig zieke kleuters;
 • Kleuters met een mentale of fysieke handicap;
 • Slechtziende of slechthorende kleuters;
 • Kleuters met leermoeilijkheden;
 • Overactieve kleuters;
 • GON-kleuters (Geïntegreerd onderwijs)
 • Kleuters die in een opvangcentrum verblijven;
 • Kleuters die in revalidatie geholpen worden, …

Voor de specifieke zorgvragen van onze kleuters worden we vooral geholpen door:

 • Het werken met een ondersteunende zorgleerkracht die de tijd kan nemen om samen met de klasleerkracht te zoeken naar de best mogelijke manier om tegemoet te komen aan de specifieke zorgvragen van onze kleuters;
 • Te werken met ons ‘procesgericht kindvolgsysteem' waarbij we gedurende de ganse kleuter- en lagere school de ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen om ze nog beter te kunnen begeleiden en om aangepaste maatregelen te kunnen nemen;
 • Regelmatig te overleggen met de betrokken ouders om de opvoedingsomstandigheden beter te leren kennen, eventuele risico's op het spoor te komen of aangepaste maatregelen te bespreken;
 • Met het team regelmatig formele en informele overlegmomenten voorzien over hoe de kleuters zich ontwikkelen en over hoe je dat als team kan bijsturen;
 • Via MDO (multidisciplinair overleg) overleggen met externe partners waaronder het CLB, pedagogische begeleiding, scholen voor buitengewoon onderwijs, het revalidatiecentrum en dit zowel in het kader van preventie als in het kader van diagnose en remediëring.

Ten slotte is zorgbreed werken geen zaak van individuele leerkrachten maar van ons ganse schoolteam. Daarom is het ook nodig dat we regelmatig reflecteren en overleggen over onze visie en huidig beleid op het vlak van zorgverbreding.

Geef kinderen

en leerkrachten

een pluim

en ze krijgen vleugels

en wie vleugels heeft

vliegt veel,

veel verder

dan wie er geen heeft !
 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory